• UDKHCN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SXNN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KTXH TẠI HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN
  Ứng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

  Tải về Chi tiết

 • Kết quả đề tài "NC ƯDCNC trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉn
  Kết quả đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh [Ochna integerrima (Lour.) Merr.] tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định"

  Tải về Chi tiết

 • Hoàn thiện QTCT, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại Cam Lâm, Khánh Hòa
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Huy Cường

  Tải về Chi tiết