Hội nghị NC, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

admin28/04/2021 03:24 PM

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 26/4/2021, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ trong Viện.

Đc Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định báo cáo các chuyên đề

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định báo cáo chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục