LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)

admin05/01/2021 08:20 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(04/01/2021)

Thứ Ba

(05/01/2021)

Thứ Tư

(06/01/2021)

Thứ Năm

(07/01/2021)

Thứ Sáu

(08/01/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: An Nhơn Chiều: An Nhơn

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Công tác Hà Nội

Tin cùng chuyên mục