LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)

admin12/09/2022 02:41 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(12/9/2022)

Thứ Ba

(13/9/2022)

Thứ Tư

(14/9/2022)

Thứ Năm

(15/9/2022)

Thứ Sáu

(16/9/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác Binh Thuận

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục