Phát triển sản xuất giống lúa thuần khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

admin18/04/2023 10:40 PM

CÔNG KHAI THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2023

1. Tên dự án: Phát triển sản xuất giống lúa thuần khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường

3. Nội dung và quy mô thực hiện:

1. Nội dung 1: Sản xuất giống siêu nguyên chủng

- Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng: Quy mô 104,0 ha (26,0 ha/năm x 4 năm) và lượng hạt giống siêu nguyên chủng thu được là 208,0 tấn, chi tiết:

Đơn vị thực hiện

Viện KHKT NN Duyên hải NTN

Viện NC Bông và PTNT Nha Hố

Công ty TNHH MTV NN Đồng Tâm

Công ty CP giống cây trồng Đông Nam

Quy mô (ha)

Năm 2023

18

2

2

4

Năm 2024

18

2

2

4

Năm 2025

18

2

2

4

Năm 2026

18

2

2

4

Tổng

72

8

8

16

Sản lượng (tấn)

Năm 2023

36

4

4

8

Năm 2024

36

4

4

8

Năm 2025

36

4

4

8

Năm 2026

36

4

4

8

Tổng

144

16

16

32

Địa điểm thực hiện

Bình Định

Ninh Thuận

Quảng Ngãi

Ninh Thuận

2. Nội dung 2: Kiểm soát chất lượng hạt giống

- Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng hạt giống siêu nguyên chủng:

+ Quy mô: 104 ha hạt giống siêu nguyên chủng.

+ Địa điểm thực hiện (địa điểm kiểm định, kiểm nghiệm): Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm khảo nghiệm nghiệm và sản phẩm cây trồng miền Trung.

3. Nội dung 3: Tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa thuần các cấp, chi tiết:

+ Quy mô: 24 lớp (6 lớp/năm x 4 năm).

+ Số lượng người tham gia: 1.440 lượt người tham dự (60 người/lớp x 6 lớp/năm x 4 năm).

+ Đối tượng tham gia: Các đơn vị, tổ chức và cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện dự án.

+ Đơn vị thực hiện: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

4. Thời gian thực hiện:Từ năm 2023 đến năm 2026.

5. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.

6. Tổng mức đầu tư:                                                        21.178,0 triệu đồng

Trong đó:

- Sản xuất giống siêu nguyên chủng:                       18.352,4 triệu đồng

- Kiểm soát chất lượng hạt giống:                              1.601,6 triệu đồng

- Tập huấn QTCN sản xuất giống:                                864,0 triệu đồng

- Chi phí kiểm tra, giám sát thực hiện dự án:                360,0 triệu đồng

2. Dự kiến nguồn vốn

- Vốn ngân sách nhà nước:                                      12.000,0 triệu đồng

- Vốn đối ứng của chủ đầu tư và đơn vị phối hợp:     9.178,0 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục