LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020)

admin21/09/2020 10:58 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(21/9/2020)

Thứ Ba

(22/9/2020)

Thứ Tư

23/9/2020)

Thứ Năm

(24/9/2020)

Thứ Sáu

(25/9/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục