• Cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và phương án chuyển đổi phù hợp
  Tỉnh Khánh Hòa

  Chi tiết

 • Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt
  Công thức xác định mật độ gieo trồng phù hợp cho đậu đen đạt năng suất cao nhất là: 40cm x 10cm x 1 cây (25 cây/m2); Công thức xác định mức phân bón phù hợp cho đậu đen đạt năng suất cao nhất là: Trên nền phân bón 40N + 60 P2O5, công thức bón 80kg K2O/ha; Kết quả trong mô hình trình diễn dự kiến năng suất tăng từ 14 – 22% so với mô hình của dân.

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NĂM 2017
  Thực hiện năm 2017

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ THỰC HIỆN NĂM 2016
  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016
  PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN PHỐI HỢP CÁC VIỆN TRƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2016
  PHỐI HỢP CÁC VIỆN TRƯỜNG

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ THỰC HIỆN NĂM 2016
  CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ 2016

  Chi tiết

 • Nghiệm thu dự án
  Ngày 15/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiếu số huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” với kết quả xếp loại Đạt

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015
  DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015
  DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015
  DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015

  Chi tiết