• Kết quả NC biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thành Nhân

  Chi tiết

 • Kết quả NC&PT giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Kết quả Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh

  Chi tiết

 • Kết quả NCPT giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với ĐKBĐKH vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Kết quả NC đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

  Chi tiết

 • Kết quả Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ, lụt ở tỉnh Bình
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Thị Tố Trân, Lê Thị Xuân, Lê Quang Tình, Nguyễn Thế Dũng

  Chi tiết

 • Kết quả NC chọn giống và biện pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng dừa ở các tỉnh MT.
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thanh Hải Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Tấn Hưng, Trần Đình Nam, Bành Quốc Thịnh, Lê Thị Thanh Thủy(Viện KHKT NN BTB), Nguyễn Chúc Quỳnh(Viện BVTV)

  Tải về Chi tiết

 • Kết quả Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN năm 2017
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nam Phương, Đỗ Thị Nguyệt.

  Chi tiết

 • Kết quả NCCT GIỐNG LẠC CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, NĂNG SUẤT CAO CHO VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG
  Chủ nhiệm dự án: TS. Hoàng Minh Tâm

  Tải về Chi tiết

 • NC CHỌN TẠO VÀ PT GIỐNG LẠC, ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN, NGẮN NGÀY CHO VÙNG DH NTB VÀ TN
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường Những người thực hiện chính: TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, TS. Mai Quang Vinh, TS. Nguyễn Văn Chương, ThS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Cái Đình Hoài, ThS. Đặng Bá Đàn, ThS. Đỗ Thị Ngọc.

  Tải về Chi tiết

 • SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG LẠC LDH.01 VÀ LDH.04 TẠI VÙNG DH NTB VÀ TN
  1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.01 và LDH.04 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường Những người thực hiện chính: TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, ThS. Nguyễn Trung Bình, ThS. Phạm Vũ Bảo, ThS. Cái Đình Hoài, KS. Phan Trần Việt, KS. Trương Thị Thuận.

  Tải về Chi tiết