• Báo cáo tổng kết dự án XDMH phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61 tại huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa
    Cấp quản lý dự án: UBND tỉnh Khánh Hòa Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 03/2013 đến tháng 3/2015) Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT

    Tải về Chi tiết