• Nghiên cứu xác lập cơ cấu cây trồng hiệu quả trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi
    Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang

    Chi tiết