• Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.09 tại vùng ven biển Nam Trung bộ
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Bùi Ngọc Thao, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh, Nguyến Đức Thọ, Trần Văn Mạnh và Lê Xuân Liêm.

    Chi tiết

  • Nghiên cứu chọn, tạo giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Sĩ Công Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Hồ Huy Cường, Nguyễn Hòa Hân, Hồ Lệ Quyên, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Đinh Thị Huyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

    Chi tiết