• Chuyển giao, nhân rộng QTTNG và thâm canh cây kiệu an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
    Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Văn Khuê

    Chi tiết