• Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
    Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thanh Phương

    Tải về Chi tiết