• NC&CG một số MH chuyển đổi CCCT trên chân đất trồng mía kém hiệu quả
    Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

    Chi tiết