• Xây dựng Đề án PTSXNN bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính Tân Mỹ
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường

    Tải về Chi tiết