BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

admin15/01/2016 10:05 AM

BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

* Quyết định thành lập: Số 393/QĐ-KHNN- TCCB ngày 30/05/2006

a. Chức năng

Bộ môn Cây lương thực là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây lương thực (lúa, ngô, cây có củ,...) thích ứng với điều kiện sinh thái vùng Nam Trung bộ.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây lương thực;

- Thu thập, nhập nội, xây dựng tập đoàn công tác đối với các cây lương thực cho vùng Nam Trung bộ;

- Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen địa phương các cây lương thực chủ yếu trong Vùng;

- Chọn tạo giống cây lương thực thích ứng với điều kiện sinh thái Vùng;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp đối với cây lương thực cho Vùng;

- Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực cây lương thực;

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến cây lương thực;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số Cán bộ CNV: 8 thành viên

ThS. Hồ Sỹ Công – Trưởng Bộ môn

Email: hsconglt@gmail.com

ThS. Phạm Văn Nhân - Phó trưởng bộ môn

Email: phamvannhan.clt@gmail.com 

* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Tạ Huy Phú

1981

Đại học

NCV

2

Đinh Thị Huyền

1983

Đại học

NCV

3

Nguyễn Xuân Thuỷ Quỳnh

Đại học

NCV

4

Trần Thị Nga

1987

Đại học

NCV

5

Trần Thị Mai

1988

Đại học

NCV

6

Nguyễn Hòa Hân

1990

Đại học

NCV

7

Nguyễn Trần Thủy Tiên

1993

Đại học

NCV