BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

admin15/01/2016 10:12 AM

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Email: hoadat.vntb@gmail.com

* Quyết định thành lập: Số 901/QĐ-KHNN-TCCB ngày 14/8/2008.

a. Chức năng

Bộ môn Khoa học Ðất và Môi trường là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đất, phân bón, vi sinh vật và môi trường phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực đất, phân bón, vi sinh vật và môi trường nông nghiệp;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Vùng về các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống cây trồng cải tạo đất, cây xử lý ô nhiễm môi trường;

+ Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường;

+ Nghiên cứu phân loại và xây dựng bản đồ đất;

+ Nghiên cứu tính chất lý, hóa, sinh học và độ phì đất;

+ Nghiên cứu  sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường;

+ Nghiên cứu và phát triển các chế phẩm nông hóa cho cây trồng.

+ Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm phân bón, bảo vệ thực vật và các chế phẩm sinh học khác;

+ Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các sản phẩm lên men phục vụ nông lâm nghiệp.

- Khảo nghiệm các chế phẩm nông hóa và phân bón trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp;

- Phân tích, đánh giá chất lượng đất, nước, phân bón;

- Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực khoa học đất và môi trường;

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực khoa học đất và môi trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số cán bộ CNV: 6 thành viênPhó trưởng Bộ môn - ThS. Đỗ Thành Nhân
Email: dothanhnhanhn@yahoo.com

* Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ        chuyên môn

1

Nguyễn Thị Thương

1982

Thạc sỹ

NCV

2

Trần Quốc Đạt

1986

Thạc sỹ

NCV

3

Bùi Thị Vi Thảo1993Đại học

NCV

4

Trần Thu Nga

1993

Đại học

NCV

Nguyễn Thị Diễm ThuýThạc sỹNCV