Chức năng nhiệm vụ

admin15/01/2016 09:50 AM

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ.

(1) Chức năng

(i) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ.

(ii) Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật. Kinh phí hoạt động của Viện được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

(iii)Tên giao dịch tiếng Anh của Viện là: Agricultural Sciences Institute for Southern  Coastal Central of Vietnam, viết tắt là ASISOV.

(iv) Trụ sở chính của Viện đặt tại tỉnh Bình Định.

(2) Nhiệm vụ

(i) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung bộ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

(ii) Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:

a) Nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống: cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thức ăn gia súc, cây trồng bán khô hạn, hoa và cây cảnh, cây dược liệu có năng suất, chất luợng phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của Vùng;

b) Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng biện pháp canh tác, chất lượng nông sản, nông lâm kết hợp, cải thiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường; 

c) Nghiên cứu các vấn đề phát triển nông thôn và thị trường nông lâm sản trong Vùng;

d) Nghiên cứu phát triển mô hình chăn nuôi hợp lý và hiệu quả trong Vùng;

đ) Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nông lâm sản.

e) Điều tra, thu thập, đánh giá, lưu giữ và khai thác tài nguyên di truyền thực vật, côn trùng và vi sinh vật;

f) Nghiên cứu dịch hại trên cây trồng và biện pháp phòng trừ;

g) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao.

(iii) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

(iv) Thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo và khuyến nông trong lĩnh vực nghiên cứu.

(v) Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước.

(vi) Liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn về các lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của Nhà nước.

(vii) Phân tích, đánh giá chất lượng đất, nước, phân bón; kiểm nghiệm giống, phân bón và sản phẩm giống cây trồng; khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

(viii) Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.

(ix) Thực hiện nhiệm vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp.

(x) Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu giống cây trồng và vật tư nông, lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

(xi) Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

(xii) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và cấp có thẩm quyền giao.