DANH BẠ PHÒNG KH&HTQT

admin15/01/2016 09:53 AM
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HTQT
ĐT: 02563 546877    Email: khvienntb@yahoo.com

* Quyết định thành lập: Số 392/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/05/2006.

a. Chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp cho lãnh đạo Viện quản lý thống nhất về kế hoạch khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện kế hoạch cho cấp trên.

b. Nhiệm vụ

- Giúp cho lãnh đạo Viện xây dựng và quản lý kế hoạch hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tổng hợp báo cáo về hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt học thuật về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch về thiết bị khoa học công nghệ và phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng;

- Giúp lãnh đạo Viện về tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương và nông dân;

- Giúp lãnh đạo Viện về liên kết hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước;

- Quản lý thư viện, thông tin khoa học, xuất bản và các sản phẩm khoa học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số cán bộ CNV: 03 người
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Như Thoa


* Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hoàng Thanh Tú

1980

Đại học

Chuyên viên

2

3

Nguyễn Văn Dương

1983

Thạc sỹ

NCV

Nguyễn Văn Dương

1983

Thạc sỹ

NCV