• Quyết định: 2531/QĐ-BNN-KHCN định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với NV KH&CN cấp Bộ

  Quyết định: 2531/QĐ-BNN-KHCN định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với NV KH&CN cấp Bộ

  19/09/2023 11:05 AMChi tiết

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023 và thay thế Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 2580/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghi

 • THÔNG TƯ 02/2023/TT-BKHCN, XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN CÓ SỬ DỤNG NSNN

  THÔNG TƯ 02/2023/TT-BKHCN, XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN CÓ SỬ DỤNG NSNN

  19/09/2023 10:58 AMChi tiết

  Điều 10. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023. 2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 3. Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính,

 • THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN

  THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN

  03/04/2023 09:04 AMChi tiết

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2023. Các nội dung sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: a) Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7 (đối với nội dung quy định về tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi); khoản 2, khoản 3, khoản

 • NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

  NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

  10/03/2020 09:50 AMChi tiết

  Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ, tài liệu Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.