• Báo cáo kết quả QLTH nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng DHNTB VN và Úc
    Các báo cáo kết quả dự án "Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc" năm 2018-2019

    Chi tiết

  • Kết quả Hợp phần ANLT tại tỉnh Ninh Thuận - Chương trình của LHQ về lồng ghép Dinh dưỡng và ANLT
    1. Tên nhiệm vụ: Hợp phần An ninh lương thực tại tỉnh Ninh Thuận - Chương trình của Liên Hợp Quốc về lồng ghép Dinh dưỡng và An ninh lương thực 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Trần Thị Bảo Nguyên, Dương Thị Mai Nở, Cao Thị Thanh Huyền, Nguyễn Cảnh Tài, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng

    Chi tiết