• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

    27/04/2022 08:36 AMChi tiết

    Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Viện. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.