Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN NĂM 2018

admin04/05/2018 10:18 AM

1. Tên nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Phạm Văn Linh, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nam Phương, Trịnh Duy Cương, Đỗ Thị Nguyệt.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát triển cây rau trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ và mang lại hiệu quả kinh tế cao

4. Các nội dung phải thực hiện:

Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch KHCN, hợp tác quốc tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu trong nước và tăng cường trang thiết bị khoa học của viện.

- Lập kế hoạch Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và Chuyển giao TBKT của Viện.

- Thực hiện và quản lý các đề tài các cấp và dự án hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với chính quyền địa phương của các tỉnh trong vùng xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp.

- công tác tăng cường trang thiết bị của Viện

Nội dung 2: Triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định các nhiệm vụ KHCN; Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học.

- Tổ chức và tham gia tổ chức các Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ KHCN, hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án.

- Tham gia tư vấn, hướng dẫn và tham mưu đấu thầu các ĐT, DA mới các cấp, chương trình nông thôn miền núi, khuyến nông...

Nội dung 3: Triển khai thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực;  trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, quản lý lao động tiền lương; công tác hành chính - quản trị.

- Công tác tổ chức cán bộ và sử dụng nguồn nhân lực

- Công  tác thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức.

- Công tác đào tạo cán bộ.

- Công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ, viên chức trong diện phải kê khai.

- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

- Công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm

- Công tác Hành chính, quản trị.

- công tác văn thư, lưu trữ

- Công tác quản lý thư viện, thông tin khoa học, xuất bản và các sản phẩm khoa học; cập nhật và cung cấp thường xuyên lên trang web của Viện.

Nội dung 4: Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy trình, quy định

- Công tác lập và phê duyệt dự toán

- Công tác tiếp nhận và cấp phát kinh phí

- Báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2018

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.250.000.000,0 đồng trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 950.000.000,0đồng

-  Từ nguồn khác: 300.000.000 đồng

Tin cùng chuyên mục