LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021)

admin27/04/2021 02:06 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(26/4/2021)

Thứ Ba

(27/4/2021)

Thứ Tư

(28/4/2021)

Thứ Năm

(29/4/2021)

Thứ Sáu

(30/4/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Ninh Thuân

Sáng Ninh Thuân

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục