LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020)

admin09/11/2020 03:41 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(09/11/2020)

Thứ Ba

(10/11/2020)

Thứ Tư

11/11/2020)

Thứ Năm

(12/11/2020)

Thứ Sáu

(13/11/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: An Nhơn Chiều: An Nhơn

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: Phù Cát Chiều: Phù Cát

Tin cùng chuyên mục