LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)

admin11/01/2021 10:51 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(11/01/2021)

Thứ Ba

(12/01/2021)

Thứ Tư

(13/01/2021)

Thứ Năm

(14/01/2021)

Thứ Sáu

(15/01/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục